REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

I OGÓLNE

 1. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.
 2. Do korzystania z obiadów upoważnieni są tylko uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 27, po wcześniejszym złożeniu Deklaracji [kliknij i pobierz] przez opiekuna.
 3. Korzystanie z obiadów możliwe jest tylko od początku każdego miesiąca.
 4. Rezygnację [kliknij i pobierz] należy zgłosić minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem w sekretariacie bądź stołówce szkolnej.
 5. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 6. Aktualny jadłospis dostępny jest w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły pod zakładką Stołówka.

II ODPŁATNOŚCI

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Informacje o koszcie obiadów oraz dane do dokonania odpłatności dostępne są na stronie internetowej szkoły, portierni i w stołówce szkolnej.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczanie opłat za posiłki.
 4. Odpłatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przelewem na rachunek bankowy 78 1050 1285 1000 0022 7498 3317 ING BANK ŚLĄSKI najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca.
 5. W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.
 6. Za nieterminową wpłatę będą naliczane odsetki ustawowe.
 7. Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 14 dni skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.
 8. Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 14 dni skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.
 9. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianach wybranej opcji abonamentu posiłków lub zmianę danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować intendenta telefonicznie pod numerem 32 270 88 04 lub na adres email stolowkazsp13@gmail.com
 10. Niedopłatę na końcu roku kalendarzowego i szkolnego należy uiścić minimum 7 dni przed jego zakończeniem.
 11. Nadpłata na końcu roku kalendarzowego i szkolnego zostanie zwrócona do 7 dni przed zakończeniem roku kalendarzowego / szkolnego na konto bankowe z którego były dokonywane płatności.

III ZWROTY ZA OBIADY

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona najpóźniej do godziny 9:30 w dniu nieobecności na adres mailowy stolowkazsp13@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 32 270 88 04 w godzinach pracy stołówki (8:00 – 14:00).
 2. Wszelkie nieobecności zgłaszane z zachowaniem powyższych zasad skutkują pomniejszeniem należności w miesiącu kolejnym, natomiast nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

IV ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z obiadów.
 2. Podczas I przerwy obiadowej posiłki spożywają dzieci młodsze, II przerwa obiadowa jest dla starszej grupy. Przerwę obiadową wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.
 3. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązuje zasada kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 5. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.
 6. Stołówka wydaje obiady od I przerwy obiadowej (11:25) do godziny 14:00.
 7. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.
 8. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.
 9. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.
 10. Posiłki należy spożywać w ciszy i spokoju.
 11. Należy odnosić naczynia do okienka po zjedzonym posiłku do wyznaczonego miejsca.
 12. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni.
 13. Zabrania się przebywania i towarzyszenia dzieciom opiekunów prawnych i innych osób nie będących pracownikami szkoły.
 14. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni.