NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

W ramach ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym rodzic może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania języka mniejszości narodowej. Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEiN z dn. 4 lutego 2022 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania zajęć oraz składanie rezygnacji

  • Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU (do pobrania) rodziców który można pobrać na stronie internetowej szkoły.
  • Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
  • Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września.
  • Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  • Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu.
  • Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocję do następnej klasy).
  • Oświadczenia o REZYGNACJI (do pobrania) z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Można je pobrać na stronie internetowej szkoły. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej.
  • Brak deklaracji o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z kontynuowaniem przez ucznia nauki tego języka.

Nauka własnej historii i kultury

Przedmiot własna historia i kultura zostaje włączony do planu lekcji w momencie złożenia przez rodzica wniosku, by dziecko uczyło się języka mniejszości. Zatem składanie odrębnego wniosku o nauczanie przedmiotu historia i kultura nie jest wymagane. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. na realizację zajęć własnej historii i kultury przeznacza się w szkolnym planie nauczania 25 godzin w klasie piątej i 25 godzin w klasie szóstej.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym